Kallelse och föredragningslista till extra årsmöte

Kallelse och dagordning extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte för föreningen BBK Sundsvall, 802502-7049

Datum: 20/11 2016
Tid: 18:00
Plats: HSB Lokaler Rådhusgatan 29

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av person att justera protokollet
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fastställande av röstlängd
§ 7 Extra Årsmötets behöriga utlysande
§ 8 Mindre justering av stadgarna (tillägg av organisationsnummer)
§ 9 Fråga om att söka medlemsskap i KFUM
§ 10 Mötets avslutande

Varmt välkomna