Kallelse till årsmöte 2018 – 4 juni kl. 19:00

BBK Sundsvall kallar till årsmöte 2018 den 4 juni kl 19.00

Plats: ÅF:s kontor på Heffnersvägen 34

Förslag till dagordning:

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsår
 12. Förslag till reviderade stadgar för föreningen vad gäller styrelsens sammansättning samt ändring av inlämningstid för motioner
 13. Ändring av föreningsnamn med anledning av inträde I KFUM riksförbund
 14. Ändring av räkenskapsår
 15. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 16. Val av:
  A) föreningens ordförande för en tid av ett år
  B) tre ledamöter för en tid av två år
  C) tre ledamöter för en tid av ett år
  D) en suppleant (ersättare) I styrelsen för en tid av ett år
  E) revisor för en tid av ett år
  F) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande
 17. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.
 18. Mötet avslutas

Medlemmars motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 maj, maila till j.hammarstrom@bredband.net

Upplysning om valberedningens förslag till styrelse lämnas av Lena Munther, 070-282 52 13.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorns berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna en vecka innan årsmötet. Önskas ta del av detta maila till: j.hammarstrom@bredband.net

// Styrelsen