Kallelse till extra årsmöte onsdag 17 oktober

Plats: ÅF:s kontor på Heffnersvägen 34

Förslag till dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av föredragningslista
7. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
8. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
9. Mötet avslutas

Förslag till valberedning kontakta Lena Munther, 070-282 52 13.

Efter extra årsmötet blir det en lägesuppdatering kring föreningen.

Väl mött, hälsningar
Styrelsen